V prípade, že si želáte vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľaste povinný nás o tejto skutočnosti informovať pred tým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH)

Ak potrebujete faktúru o ubytovaní pre zamestnávateľa, je potrebné nás o tom informovať vopred a uviesť všetky potrebné údaje na vystavenie faktúry (meno, priezvisko, celá adresa a menný zoznam ubytovaných)

Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.