On-line rezervácia

    V prípade, že si želáte vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej

v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa,

ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu 

a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)

alebo fyzickej osoby podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH).

 

Ak potrebujete faktúru o ubytovaní pre zamestnávateľa, je potrebné nás o tom informovať vopred

a uviesť všetky potrebné údaje na vystavenie faktúry (meno, priezvisko, celá adresa a menný zoznam ubytovaných) 

       Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.