V našom ubytovacom zariadení viete využiť rekreačné poukazy!!!

Je potrebné, aby ste nás vopred informovali, že plánujete využitei REKREAČNÉHO poukazu!!!

Rekreačné poukazy - Praktické informácie

Od 1.1.2019 platí na Slovensku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukážok. Na našej webovej stránke nájdete užitočné informácie ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov a ostatné subjekty tohto systému. Rovnako sa dozviete viac o tom, ako podobné systémy fungujú v ostatných vybraných európskych krajinách. 

Podľa zákona č. 347/2018 Z. z. je rekreačný poukaz:

 • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu
 • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky
 • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu
 • možnosť použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz
 • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný
 • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný

Informácia pre ZAMESTNANCA

 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má  viac ako 50 zamestnancov a zároveň  musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce). 
 • V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku.
 • V prípade obdržania poukazu ho musí zamestnanec využiť výhradne na  území Slovenskej republiky (nepoužiteľné v iných krajinách), pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Konkrétne prípady uvádzame nižšie:
  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
 • Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov = 225 EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 EUR).
 • Poukážky sa nezdaňujú ako príjem a ich platnosť je jeden kalendárny rok, pričom sú neprenosné.
 • Pokiaľ zamestnanec vynaloží na dovolenku menej ako 500 EUR, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou ako 275 EUR, ktorá bude zodpovedať 55%-nám z celkovej vynaloženej sumy. Tým sa zachová podiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
 • V prípade začiatku rekreačného pobytu koncom jedného kalendárneho roka, pričom pobyt trvá aj v nasledujúcom kalendárnom roku, sa tento pobyt započítava do roka prvého, t.j. rozhodným dátumom je dátum začiatku pobytu
 • Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov: 
  1. pre manžela/manželku
  2. deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria:
   1. pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi
   2. denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
   3. lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
  3. pre druha/družku 
  4. pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti

Príspevok môže byť realizovaný:

 • Priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia.
 • Rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.